FAQ
Chcę zmienić numeru telefonu do wysyłki SMS z kodem odbioru.

Nadawca przesyłki zgłasza prośbę telefonicznie na infolinii lub pisząc na adres kontakt@poczta-polska.pl, wraz z podaniem nowego numeru telefonu, na który ma zostać wysłany kod odbioru.

Czy jest możliwe skorygowanie danych adresowych na przesyłce EMS po jej nadaniu?

Nadawca przesyłki EMS może zażądać korekty adresu przesyłki.

Realizacja żądania nie jest możliwa gdy przesyłka została:
doręczona adresatowi,

skonfiskowana lub zniszczona przez kompetentne organy z powodu zawartości zakazanej do przewozu,

zajęta na podstawie przepisów kraju przeznaczenia lub kraju tranzytowego.


Usługę korektę adresu realizuje się w przypadku, gdy przesyłka nie opuściła terytorium Polski (dotyczy wszystkich krajów) oraz
gdy przesyłka opuściła już terytorium Polski ale wyłącznie do krajów nie wymienionych w Załączniku Nr 4 do regulaminu usługi EMS w przypadku.

Czy kurier doręczy mi paczkę tego samego dnia korzystając z serwisu Na Dziś jeśli nadana była po 16.00? Mieszkam w małej miejscowości oddalonej 30 km od miasta.

Realizacja doręczeń tego samego dnia odbywa się w serwisie Na Dziś:

 • w obrębie tego samego miasta wojewódzkiego, gdy nadanie nastąpiło do godziny 17:00,
 • poza granicami administracyjnymi miasta nadania zgodnie z „Wykazem relacji aglomeracja miejska dla przesyłek nadanych w serwisie Na Dziś”, na podstawie umowy pisemnej, gdy nadanie nastąpiło w dniu roboczym do godziny 16:00,
 • w wyznaczonych relacjach na terenie kraju zgodnie wykazem .

Przesyłki nadawane po godzinie 16:00, będą doręczane do południa następnego dnia roboczego.

 

Czy mogę nadać 5 rulonów w standardowym formacie?

Tak, jeśli spakujesz je w opakowanie foremne – np. kartonowe pudełko. W innym przypadku w standardowym serwisie rulon zostanie potraktowany jako przesyłka niestandardowa i zostanie naliczona stosowna dopłata.

Czy mogę przekierować przesyłkę do innego punktu odbioru niż wybrany?

Usługa nie umożliwia przekierowania przesyłek do innego punktu.

Czy mogę wydłużyć termin odbioru przesyłki?

Przesyłki w punktach odbioru oczekują na odbiór przez 7 dni. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.

Czy otrzymam powiadomienie o nadejściu przesyłki do punktu albo automatu?

Tak, wysyłane są 3 powiadomienia sms: o możliwości odbioru, pierwsze przypomnienie o odbiorze, drugie przypomnienie o odbiorze. Jeżeli nadawca podał email odbiorcy, to otrzyma on także powiadomienie na maila.

Czy przesyłka EMS może zostać ubezpieczona?

Tak, klienci mają możliwość za uiszczeniem dodatkowej opłaty wykupić ubezpieczenie przesyłki. Nadawca
dokonuje ubezpieczenia przesyłki zgodnie zasadami określonymi w OWU do wskazanej przez nadawcę kwoty.
Maksymalna kwota do jakiej można ubezpieczyć przesyłkę EMS wynosi 20 tys. zł (dla klientów bez zawartej
umowy).

Czy przesyłkę EMS można nadać do każdego kraju na świecie?

Usługę EMS wykonuje się między Polską a krajami podanymi w „Wykazie krajów lub terytoriów, stanowiącym  Załącznik Nr 2 do Regulaminu. W Wykazie tym znajdują się również informacje o miejscowościach, do których można wysyłać przesyłki EMS z Polski oraz ewentualne dane o szczególnych warunkach świadczenia
tej usługi w poszczególnych krajach.

Czy przesyłkę EMS można nadać z usługą dodatkową?

EMS można nadać z usługa dodatkową „Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu SMS/email” oraz dodatkowo można ubezpieczyć przesyłkę. 

Czy przesyłkę może odebrać za mnie inna osoba?

Tak, można upoważnić konkretną osobę do odbioru przesyłki. Pełnomocnictwo w formie pisemnej wraz z dokumentem tożsamości powinno zostać okazane pracownikowi punktu w momencie odbioru. Wyjątek stanowią sklepy Żabka, kioski Ruch i automaty pocztowe, w których przesyłki odbierane są na podstawie kodu, który wystarczy przekazać zaufanej osobie.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa ⇒ pobierz

Czy przesyłkę z usługą dodatkową „Doręczenie do rąk własnych” może odebrać za mnie inna osoba?

Nie, przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata.

Czy przesyłki EMS mogą być adresowane na poste restante oraz na skrytki pocztowe?

Przesyłki EMS mogą być adresowane na poste restante oraz na skrytki pocztowe wyłącznie tylko
do niektórych krajów. Szczegółowe informacje o krajach oraz terytoriach do których przyjmuje się przesyłki EMS
adresowane na poste restante lub na skrytki pocztowe znajdują się w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

Czy wszystkie przesyłki EMS są śledzone?

Tak, wszystkie kraje realizujące usługę EMS mają obowiązek umieszczania aktualnego statusu przesyłki w
systemach informatycznych.

Czym charakteryzuje się usługa EMS?

Usługa EMS polega na odbiorze przesyłki z siedziby nadawcy lub przyjęciu w wyznaczonej placówce pocztowej,
a następnie przemieszczeniu i doręczeniu adresatowi za granicą w określonych terminach przesyłek z zawartością
dokumentów lub towarów.

Jest to najszybsza usługa realizowana obecnie w obrocie zagranicznym. Z usługi mogą korzystać zarówno klienci indywidualni jak również umowni. Maksymalna masa paczki wysyłanej w ramach usługi EMS wynosi 20 kg. Wyszukiwarka placówek pocztowych realizujących usługę EMS znajduje się na stronie www.pocztex.pl.

Do której godziny powinienem nadać paczkę, aby kurier doręczył ją na następny dzień?

Przewidujemy, że doręczymy przesyłkę następnego dnia jeżeli spełnisz następujące parametry:

 • nadanie w placówce pocztowej nastąpi do godziny 15:00,
 • nadanie w mieście wojewódzkim u  kuriera nastąpi do godziny 17:00, w pozostałych miejscowościach do godziny 15:00,
 • przesyłka będzie posiadała parametry standardowe i nie będzie przekraczała formatu XL i masy 20 kg.
Gdzie znajdę wykaz automatów paczkowych i punktów odbioru?

Wykaz punktów odbioru i automatów paczkowych dla opcji PUNKT oraz opcji AUTOMAT w serwisie Kurier jest dostępny do pobrania: XML | CSV | KMZ

Jak prawidłowo powinna być zapakowana przesyłka EMS?

Przesyłka EMS powinna być opakowana i zamknięta w sposób, który odpowiada masie, wymiarom, kształtom i właściwościom przesyłanej zawartości. Opakowanie powinno chronić zawartość, aby nie uległa uszkodzeniu, przemieszczeniu się w czasie transportu. Ponadto przesyłka powinna być opakowana tak, aby nie powodowała jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla pracowników zatrudnionych przy jej opracowaniu oraz nie uszkodziła lub zanieczyściła innych przesyłek znajdujących się w transporcie lub urządzeń pocztowych. Przesyłka może być zapakowana w opakowanie własne Klienta, jak również Poczta Polska udostępnia dedykowane opakowania do usługi „Document Pack” i „Kilo Pack.

Jaka jest dopuszczalna zawartość dla przesyłek EMS?

Zabrania się umieszczania w przesyłkach EMS niżej wymienionych przedmiotów:

 • monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych,
 • przedmiotów niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu
  czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych,
 • rzeczy, których opakowanie lub nieopakowane widoczne części zawierają napisy lub rysunki naruszające dobro chronione przez prawo,
 • narkotyków i substancji psychotropowych, określonych przez Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających (skrót po francusku: „OICS”, skrót po angielsku: „INCB”) lub innych nielegalnych substancji odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia,
 • materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub promieniotwórczych,
 • rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów,
 • substancji wywołujących zakażenie,
 • żywych zwierząt i roślin,
 • zwłok, szczątków i prochów ludzkich oraz zwierzęcych,
 • materiałów biologicznych,
 • przedmiotów podrabianych i nielegalnych produktów chronionych prawem autorskim,
 • pojemników aerozolowych, takich jak dezodoranty, lakiery do włosów, farby do włosów, itp.,
 • przedmiotów, których przywóz i obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia,
 • rzeczy wymagających specjalnego traktowania w przewozie.

Podstawowe informacje o zakazach i ograniczeniach celnych w poszczególnych krajach przeznaczenia przedstawione są w „Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym”.

Jaka jest maksymalna kwota pobrania?

Zgodnie z cennikiem maksymalna kwota pobrania może wynosić 20 tys. zł.

Jaka zawartość może być nadawana w kopertach specjalnych Document Pack i Kilo Pack?

W przesyłkach nadanych w kopertach „Document Pack” mogą być nadawane wyłącznie dokumenty, a łączna
masa przesyłki  nie może przekroczyć 0,5 kg.

W przesyłkach „Kilo Pack” maksymalna masa nie może przekroczyć 1 kg, mogą być nadawane dokumenty a także, jeśli przesyłka jest adresowana:
do kraju Unii Europejskiej  można wysyłać próbki towarów, upominki lub towary,

do kraju nienależącego do Unii Europejskiej można wysyłać:

przedmioty, które nie wymagają od nadawcy dołączenia innych dokumentów niż wypełniona
deklaracja celna CN 23,

towary lub próbki towarów, o ile cała przesyłka została już wcześniej odprawiona celnie i dołączone
są do niej stosowne dokumenty.

Jakie punkty odbioru są dostępne w ramach sieci Pocztex PUNKT?

Przesyłki można odbierać w placówkach pocztowych i w automatach zlokalizowanych w wybranych placówkach w Strefach24h, sklepach Biedronka i Lewiatan oraz przy kasie w sklepach Żabka, Biedronka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum oraz  w kioskach i salonikach prasowych Ruch.


                
Jakie są ograniczenia wagowe i wymiarowe Pocztexu?

Jakie są terminy doręczeń przesyłek Pocztex?

Jakie są terminy doręczenia przesyłek EMS adresatom za granicą?

Przesyłki EMS nadane w Polsce doręczane są w przewidywanych terminach doręczeń. Szczegółowe terminy
obwiązujące dla danego kraju określa Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

Moja przesyłka jest uszkodzona.

W takim przypadku obowiązuje standardowa procedura reklamacyjna. Jeśli uszkodzenie zidentyfikowane zostało podczas doręczenia przesyłki przez kuriera lub w placówce pocztowej, możliwe jest sprawdzenie stanu zawartości oraz spisywany jest protokół szkody. Nie ma możliwości sprawdzenia stanu zawartości w automacie lub w punkcie partnerskim. Informacje jak złożyć reklamację znajdziesz tutaj.

Nie otrzymałem/-łam kodu odbioru.

Prawdopodobnie przesyłka nie została przyjęta na stan w punkcie odbioru (Żabka, Ruch), a dopiero po przyjęciu jest wysyłany sms/email z kodem. Sprawę należy zgłosić do Contact Center Poczty Polskiej dzwoniąc na numer 801 333 444 lub (+48) 438 420 600 lub pisząc na adres kontakt@poczta-polska.pl, które podejmie stosowne czynności.

Punkt odbioru jest nieczynny.

Informację należy przesłać do Contact Center Poczty Polskiej dzwoniąc na numer 801 333 444 lub (+48) 438 420 600 lub pisząc na adres kontakt@poczta-polska.pl, które podejmie stosowne działania i przekaże informację zwrotną.

W jaki sposób mogę nadać przesyłkę powyżej 30 kg?

Wystarczy, że nadasz przesyłkę w formacie 2XL wraz z usługą dodatkową masa powyżej 30-50 kg. Taką przesyłkę kurier doręczy pod wskazany adres, ale nie będzie możliwości dostarczenia do automatu czy do punktu.

W jaki sposób mogę odebrać przesyłkę?

Po otrzymaniu powiadomienia sms lub email o możliwości odbioru (email zostanie wysłany o ile nadawca podał  adres), odbiór przesyłki odbywa się na podstawie otrzymanego kodu w sklepach Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, kioskach Ruch oraz w automatach w placówkach pocztowych, sklepach Biedronka i Lewiatan.

W placówkach pocztowych, odbiór odbywa się na podstawie okazania dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu przesyłki, jej odbiór należy pokwitować.

W jaki sposób mogę sprawdzić status przesyłki?

Zapraszamy na naszą stronę śledzenia, gdzie znajdują się aktualne statusy przesyłek.

W jaki sposób mogę zamówić kuriera?

Zamów kuriera korzystając z formularza www.pocztex.pl/zamow-kuriera/ lub dzwoniąc na infolinię Pocztex (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, sobota w godz. 8:00 – 16:00):

  • 804-104-104 (Obsługa połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych. Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)

  • +48 43 842 0 842 (Obsługa połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych. Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)

W jaki sposób zostanę powiadomiony o dostępności przesyłki nadanej z opcją” PUNKT” albo „AUTOMAT”?

Otrzymasz wygenerowane zawiadomienie w formie sms lub email o możliwości odbioru (email zostanie wysłany o ile nadawca podał  adres), odbiór przesyłki odbywa się na podstawie otrzymanego kodu w sklepach Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, kioskach Ruch oraz w automatach w placówkach pocztowych, sklepach Biedronka i Lewiatan.

W placówkach pocztowych, odbiór odbywa się na podstawie okazania dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu przesyłki, jej odbiór należy pokwitować.